انستیتو زیبایی پوپر ( سانان سابق ) زاهدان ، سالن زیبایی